Hakkımızda

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1-

Derneğin Adı: Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI

Madde 2-

Jinekolojik minimal invaziv yaklaşımlar ile ilgili bilgi ve becerinin yaygınlaştırılması için teorik ve pratik eğitim sağlanması, bu amaçla teorik ve uygulamalı kongre ve kursların organize edilmesi, ilgili dernek, kuruluş, üniversite, eğitim ya da hizmet hastaneleri dahil yurtiçi ve yurt dışı kurumlarla ve kurumlar arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması , Jinekolojide minimal invaziv yaklaşımlarla araştırmaların planlanması, bu araştırmalara gerekli desteğin sağlanabilmesi için kaynak sağlanması, yapılan araştırmaların ülkemizde ve yurtdışındaki bilimsel kongre ve toplantılarda sunulması ve bilimsel dergilerde yayınlanmasının sağlanması, ilgili konularda kamuoyunu aydınlatıcı bilgilerin sözle ve yazıyla halka duyurulmasıdır. Dernek yönetim kurulu dernek gelirlerini yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için kullanır

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Madde 3-

Kongre, kurs, seminer, konferans ve panel düzenlemek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda, dergi, kitap gibi yayınlar çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için gelir temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

Yurt dışındaki ilgili dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Jinekolojik minimal invaziv yaklaşımlarla ile ilgili eğitim ve uygulama faaliyetlerine ilgili kurumların bilgisinde katılmak için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve ilaçlar ile uygulanan metotların geliştirilmesine, yapılan hizmetlerin etkili ve nitelikli olmasına ve devamlılığın sağlanmasına, mevcut standartların etkin ve güvenilir kabul edilen standartlar seviyesine çıkarılmasına çalışmak, Jinekolojik minimal invaziv yaklaşımlarla ilgili gerekli araç-gereç ve malzemeyi satın almak, ithal edebilir, bağış yoluyla sağlamak, bunları satabilmek veya bedelsiz dağıtabilmek,

Konu ile ilgili faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslararası resmi, özel ve gönüllü dernek ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak. Bu dernek ve kuruluşlardan teknik ve maddi destek sağlamak ve konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans ve diğer toplantılara katılmak, Türkiye' de Derneğin düzenlediği toplantılara, bu dernek ve kuruluşlardan temsilci davet etmek,

Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

Madde 4-Dernek, bilimsel, tıbbi ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Madde 5- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan minimal invaziv jinekoloji alanında çalışma yapmış ve/ veya sertifika almış kadın hastalıkları ve doğum uzmanları üye olabilir.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernekçe hazırlanmış üyelik giriş belgesini doldurmak suretiyle Dernek Yönetim Kuruluna yapılacak olan başvuru Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan Üye Kayıt Defteri’ne kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 6 – Genel kurulda asıl üyelerin toplantıya katılmak kaydıyla bir oy hakları vardır. Yardımcı üyeler genel kurula katılabilirler, ancak oy hakları yoktur ve yönetim kuruluna aday olamazlar. Aidat miktarı yönetim kurulunun önerisi ile genel kurulda kabul edilen yıllık miktar olarak belirlenir. Asıl üyeler tam, yardımcı üyeler yarım (1/2) aidat öderler.

Tüm dernek üyeleri, yönetim kurulu tarafından karar alındığında derneğin düzenlediği bilimsel toplantılarda dernek yönetim kurulunun belirlediği miktar ya da oranda indirimli katılım ücreti öderler. Üyeler derneğin her türlü bilimsel ve sosyal faaliyetinden yönetim kurulunun sorumluluğunda haberdar olma, dernek Web sitesine ulaşma ve içeriğinden yararlanma hakkına sahiptir. Dernekçe ücret veya maaşla istihdam edilen personel, dernekte çalıştığı sürece derneğe üye olamaz. Derneğin tüzük, yönetmelik ve talimatlarına uymak zorundadır. Hiçbir üye ve dernekte çalışanlar, Dernekle ticari ilişkisi bulunan, Derneğe mal, malzeme, ilaç satan veya bedeli karşılığında satın alan kişi ve kuruluşlardan hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz. Derneğin üyelerine kanuni giderleri dışında maaş, ücret, hakkı huzur ve benzeri herhangi bir ödemede bulunulamaz, borç verilemez.?Yönetim kurulunca üyelik başvurusu kabul edilmeyen ya da üyelikten çıkarılan üyelerin, bu kararın değiştirilmesi için genel kurulda görüşülmek ve son karara varılmak üzere itiraz hakkı vardır. Demekler Kanunu, Derneğin tüzük ve amaçlarına ve girişte doldurduğu taahhütnameye aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlardan Genel Merkez üyesi; Genel Merkez Yönetim Kurulu karan ile üyelikten çıkarılır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 7- Üyelikten Çıkma

Her üye, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmek kaydıyla, Dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda, üyeye bir geri bildirim yapılmasına gerek kalmaksızın, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 8 – Aşağıda ifade edilen durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, b) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. Hekimlik mesleği ve derneğin itibarını zedelemek, dernek içinde birliğin bozulması için çalışmak derneği kişisel çıkarları için kullanmak. c) Medeni haklarını ve Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, d) T.C. Türk Tabipler Birliği meslek etiği kurallarını ihlal edenler.

DERNEK ORGANLARI:

Madde 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 1-Genel kurul, 2-Yönetim Kurulu, 3-Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü Madde 10-

(a) Oluşumu

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

(b) Toplanma Zamanı Genel kurul;

1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, her yıl Mart ayında dernek merkezinde ya da minimal invaziv Jinekoloji kongresinin yapıldığı yer ve zamanda veya yönetim kurulunca belirlenecek yer ve zamanda olağan olarak yapılır. Olağan Genel Kurulun salt çoğunluk aranarak yapılacak ilk toplantısı, tüzük ve mevzuatın tanımladığı yöntemlerle duyurulmak koşuluyla, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabilir. Genel Kurul toplantıya, Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(c) Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir mahalli gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(d) Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (2/3’ünün) katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkan, divan başkan yardımcısı ve 2 yazman üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde 11-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, genel kurul başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından ilgili müstakil kabinlerde gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 12-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim ve denetleme kurullarının ibrası,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

Dernek yönetim ve denetleme kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Derneğin vakıf kurması,

Amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurulması konularında karar alınması,

Derneğin feshedilmesi,

Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 13- Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim kurulu 13 (onüç) asıl ve 13 (onüç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir, seçilen kişilerin aldıkları oylar en çoktan aza doğru sıralanır ve en çok oyu alan 13 (onüç) asıl ve 13(onüç) yedek üye belirlenir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Aynı üye iki dönemden fazla başkanlık görevini üstlenemez.

Yönetim Kurulu yılda 6 (altı) kez toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste 4 (dört) Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan kurul üyesi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve yerine en çok oy alan yedek üye göreve çağrılır.

Madde 14-Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle, yedeklerin getirilmesinden sonra da üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Dernek Genel Kurulu, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hâkimi, duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Dernek Genel Kurulunu toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Amaca yönelik yurtiçi ve yurtdışı bilimsel organizasyonlar düzenlemek, uluslararası ilgili derneklerle yurt içi ve yurt içinde toplantılar yapmak ve yurtdışındaki ilgili toplantıların içinde yer almak,

6- Yurtiçi veya yurtdışında yapılacak toplantılarda derneği temsil etmek üzere kendi üyelerini veya Dernek personelini görevlendirmek,

7- Demek ile özel ve tüzel kişiler arasında yapılacak olan sözleşme ve ortaklık anlaşmalarını imzalamak ve uygulamak

8- İhtiyaç duyulan konularda Dernek üyeleri arasından ve dernek dışından bilgi tecrübe ve ihtisas sahibi kişilerden grup ve komiteler kurmak ve bunların faaliyetine son vermek,

9- Derneğin amacıyla ilgili incelemelerde bulunmak, bilgi ve görgüyü arttırmak ve ihtisas çalışmaları yapmak üzere, yurtiçindeki kuruluşlara ve dış ülkelere eleman göndermek yönetim kurulu tarafından belirlenen kişilere gerektiğinde burs vermek

10- Üyelik için yapılan müracaatları incelemek ve cevaplamak,

11- Derneğin amaçlarını, faaliyet ve çalışmalarını duyurmak amacıyla minimal invaziv yaklaşımları içeren jinekolojik tanı ve tedavi uygulamaları konularında eğitici her türlü yayınlar yapmak,

12- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

13- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

14- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

15- 2860 sayılı Kanuna göre bağış ve yardım sağlayıcı her çeşit faaliyette bulunmak, 16-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

17- Dernekte görevlendirilebilecek personelin işe alınması ve ücretleri ile ilgili kararları almak, personelin işten çıkarılması ile ilgili konularda gerektiğinde karar vermek

18- Dernek genel kurulunu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak

19- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

20- Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 16- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Dernek Genel Kurulunca seçim yapıldıktan sonra en geç 10 gün içinde toplanarak kendi aralarında gizli oy ile bir başkan ve bir raportör seçer.

Madde 17-Yılda en az iki kere toplanan Genel Merkez Denetleme Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulunun mali faaliyetlerini mali yönden denetler: ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve toplandığında Dernek Genel Kuruluna sunar. Zaruri ve gerekli gördüğü takdirde Dernek Genel Kurulu olağanüstü toplanmasını bir yazı ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, bu isteği en geç bir ay içinde yerine getirmek zorundadır. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu asil üyelikte boşalma olduğu takdirde yedek üyeler, aldıkları oy sayısına göre Yönetim Kurulunca göreve davet edilir. Göreve çağrılan yedek üyeler yerlerine geldikleri üyenin görev süresini tamamlar.

SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 18-Dernek Genel Kurulunca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen, asil ve yedek üyelerin kimlik bilgilerini ve ikametgahlarını Demek Merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine yazı ile bildirir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 19- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, sonraki yıllarda da yıllık olarak ta

10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Yardımcı üyeler belirlenen aidatın %50’sini öderler.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3- Dernek tarafından tertiplenen bilimsel konferans, kurs gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Neşriyat ve reklam ve 2860 sayılı Kanuna uygun olarak sağlanan gelirler. 8-Diğer gelirler.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 20- Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hüküm

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 21- Derneğin Merkez ve Şubelerinin tutmakla mükellef olduğu ve noterce tasdiki gereken defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- Bütçe, İşletme Hesabı ve Bilanço defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Makbuz (Alındı Belgesi) Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Ayrıca noter tasdiki gerekmeyen Ambar Defteri tutulur.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: Yukarıdaki 1, 2, 3 ve 6 ncı maddelerdeki kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. Buna ek olarak yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defterinin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 22- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GENEL MERKEZ GİDERLERİ

Madde 23 -Harcamalar, Dernek Genel Kurulu tarafından kabul edilen bütçeye uygun olarak yapılır. Zorunlu hallerde Genel merkez Yönetim Kurulu madde ve fasıllar arasında aktarma yapabilir. Dışarıdan sağlanan yardımlarla ilgili aktarmalar için, yardım yapan kuruluşun mutabakatı gereklidir ve yapılan aktarmalar yıllık raporda belirtilip Dernek Genel Kurulu'na sunulur.

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE SATMA

Madde 24- Dernek, ikametgah ve diğer amaç ve faaliyetler için gerekli taşınmaz mallara sahip olabilir. Bunlar Dernek Genel Merkezi adına tapuya bağlanır. Şubeler de Genel Merkez Yönetim Kurulunun izni alınmak, şartıyla ikametgah, amaç ve faaliyetleri için taşınmaz mallar alabilirler.?Şubelerin taşınmaz malları da Dernek Genel Merkezi adına tapuya tescil edilir. Dernek, satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallan,tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirmek zorundadır. Demek ihtiyacından fazla olan taşınmazlar İçişleri Bakanlığının izni ile satıp paraya çevirebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 25- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 26- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. ?Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 27-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 28-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 29 -Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Dernek Genel Kurulunca kabul edilen değişiklik ilgili ilin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 30 -Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir

tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Dernek, feshi halinde yukarıdaki işlemleri takiben elinde kalacak tüm mal varlığını aynı amaçla çalışan başka bir derneğe veya vakfa devredebilir. Derneğin mahkemece kapatılması durumunda, bütün mal varlığı hazineye İntikal eder. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 31-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN RESMİ YAYIN ORGANI

Madde 32- Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği’nin resmi yayın organı Minimal İnvaziv Jinekoloji Dergisidir. Derginin sahibi dernek adına yönetim kurulu başkanıdır. Derginin editör/editörleri bilimsel kurulu ve derginin hakemleri yönetim kurulunca belirlenir. Dergi yılda en az 4 kere yayımlanır. Dergide yayınlanacak eserler, önce editörlerin denetiminden geçmek kaydıyla hakemlerim vereceği karara göre belirlenir. Dergide yapılacak isim, içerik, sahip ve editörlerdeki değişiklikler yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararına göre yapılır.

DERNEĞİN RESMİ BİLİMSEL KONGRESİ, SEMPOZYUMLARI, KURS VB BİLİMSEL AKTİVİTELER

Madde 33- Derneğin resmi bilimsel kongresi yönetim kurulu kararıyla en fazla yılda bir kez olmak üzere yapılır.

Yönetim kurulu kararına istinaden her türlü bilimsel aktivite yapılır.

Kongrenin düzenlenmesinde tüm görev ve sorumluk organizasyon komitesini oluşturan dernek yönetim kurulundadır. Kongre zamanında halen yürürlükte olan yönetim kurulundaki görevlendirmeler kongre içi görevlendirmeler için de geçerlidir. Kongrenin dernek tarafından tek başına ya da diğer dernek ve kuruluşlarca ortak yapılı yapılmayacağına yönetim kurulu karar verir. Gerekirse yönetim kurulu üyeleri ya da derneğin diğer asıl, onursal ya da yardımcı üyeleri kongre düzenlenmesinde yönetim kurulu tarafından özel olarak görevlendirilebilir.

DERNEKLER KANUNUNA ATIF

Madde 34-Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu Hükümleri uygulanır

Bu tüzük 34 (otuz dört) maddeden ibarettir.

(Not:(*) Yıldız ile işaretli madde veya bölümler tüzükte bulunması zorunlu hususlardan değildir.)